Neem direct contact op of bekijk ons op LinkedIn | YouTube | Twitter.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Doelstelling; definities

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben ten doel duidelijkheid te scheppen over wat Opdrachtgever en Recruitment Accelerator B.V. van elkaar mogen verwachten in relatie tot de dienstverlening door Recruitment Accelerator B.V.. Recruitment Accelerator B.V. streeft ernaar in een constructieve samenwerking met Opdrachtgever aan een langdurig partnership te bouwen.

1.2 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Dienst of Diensten: de dienst of diensten die Recruitment Accelerator B.V. verleent, de werkzaamheden die Recruitment Accelerator B.V. verricht en de producten die Recruitment Accelerator B.V. levert aan haar Opdrachtgevers, in de ruimste betekenis
 • Recruitment Accelerator B.V.: de besloten vennootschap Recruitment Accelerator B.V. en haar directe en indirecte dochtervennootschappen
 • Intellectuele eigendomsrechten: alle auteursrechten, databaserechten, handels- en bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken; de rechten op vragenlijsten, algoritmes, validatie(s), websites; de geregistreerde en niet geregistreerde ontwerpen, octrooien, knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie alsmede alle, waar ter wereld ook geldende, overige rechten van intellectuele eigendom, in de breedste zin
 • Offerte: een offerte, aanbieding en/of onderzoeksvoorstel van Recruitment Accelerator B.V.
 • Onderzoeksgegevens: de gegevens, resultaten, uitkomsten, rapportages, analyses, samenvattingen, commentaren, toelichtingen en andere bijzonderheden die ontleend zijn of (kunnen) worden aan de door Recruitment Accelerator B.V. verleende Diensten
 • Opdrachtgever: de partij waaraan Recruitment Accelerator B.V. een Offerte doet of heeft gedaan respectievelijk waarmee Recruitment Accelerator B.V. een Overeenkomst sluit of heeft gesloten respectievelijk waaraan Recruitment Accelerator B.V. een Dienst verleent of heeft verleend
 • Opdracht: de opdracht die Opdrachtgever aan Recruitment Accelerator B.V. geeft of heeft gegeven
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Recruitment Accelerator B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, in vervolg op een Offerte en in combinatie met deze Voorwaarden
 • Voorwaarden: de meest recente versie van deze algemene voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 De (meest recente versie van deze) Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten die Recruitment Accelerator B.V. verleent alsmede op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten waarbij Recruitment Accelerator B.V. partij is.

2.2 Van deze Voorwaarden afwijkende afspraken en/of eigen voorwaarden van een wederpartij zijn alleen van toepassing indien dat vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Recruitment Accelerator B.V. is aanvaard. Dergelijke afwijkingen hebben alleen betrekking op en gelden alleen voor die bepaalde Opdracht, Dienst respectievelijk product.

2.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden niet geldig of verbindend zou zijn, wordt die bepaling vervangen door een bepaling waarvan inhoud en strekking zo veel mogelijk overeen komen met inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Het voorgaande heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

2.4 Recruitment Accelerator B.V. is bevoegd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de door Recruitment Accelerator B.V. aangekondigde datum van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum reeds overeengekomen Opdrachten en aangegane Overeenkomsten. Daarop blijven de ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst geldende Voorwaarden van toepassing. Op eventuele vervolgopdrachten zijn evenwel de gewijzigde Voorwaarden van toepassing.

2.5 De bepalingen van deze Voorwaarden evenals de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Recruitment Accelerator B.V. die naar hun aard bedoeld zijn ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen dienovereenkomstig hun toepasselijkheid behouden (nawerking).

Artikel 3. Informatie Opdrachtgever

3.1 Offertes van Recruitment Accelerator B.V. zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever aan Recruitment Accelerator B.V. ter beschikking heeft gesteld.

3.2 Opdrachtgever staat er jegens Recruitment Accelerator B.V. voor in dat hij naar beste weten alle voor de Offerte alsmede alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht van belang zijnde informatie heeft gegeven en zal geven, dat die informatie juist is, dat hij gerechtigd is tot die informatie, dat die informatie vrij is van rechten van derden, dat daarmee derhalve geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en dat de informatie door Recruitment Accelerator B.V. mag worden aangewend voor het in de Offerte en vervolgens in de Opdracht en/of Overeenkomst omschreven doel.

3.3 Recruitment Accelerator B.V. is niet aansprakelijk voor schade of vertraging die het gevolg is van of verband houdt met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.4 Indien de Offerte van Recruitment Accelerator B.V. is gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is aangeleverd en die achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn, heeft Recruitment Accelerator B.V. het recht de in verband daarmee door haar bestede extra tijd en gemaakte extra kosten aan Opdrachtgever door te belasten.

3.5 Het is toegestaan om het logo van de Opdrachtgever te gebruiken in uitingen van Recruitment Accelerator, tenzij er een non-disclosure agreement (NDA) of andere geheimhoudingsverklaring is overeengekomen. Indien gewenst en op schriftelijk verzoek zal Recruitment Accelerator het logo op de betreffende uiting weghalen.

Artikel 4. Offertes

4.1 Offertes van Recruitment Accelerator B.V. zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien een Offerte niet binnen 30 dagen integraal en onvoorwaardelijk is aanvaard, is de Offerte automatisch vervallen.

4.2 Tussen opdrachtgever en Recruitment Accelerator B.V. komt een overeenkomst tot stand, en Recruitment Accelerator B.V. is derhalve alleen aan haar Offerte gebonden, indien Opdrachtgever de Offerte binnen de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen onvoorwaardelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

4.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Recruitment Accelerator B.V. daaraan niet langer gebonden. In dat geval is tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij Recruitment Accelerator B.V. alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de gewijzigde aanvaarding.

4.4 Offertes gelden niet, geheel noch gedeeltelijk, automatisch voor toekomstige Opdrachten.

4.5 Alle in een Offerte genoemde prijzen zijn exclusief:

 • Omzetbelasting
 • heffingen van overheidswege
 • alle niet uitdrukkelijk in de Offerte genoemde kosten.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Recruitment Accelerator B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7 Bij aanvaarding van de Offerte stelt Opdrachtgever Recruitment Accelerator alle gegevens beschikbaar die bij oplevering nodig zijn om een factuur te kunnen sturen (naam, afdeling, adres, PO-nummer etc.).

Artikel 5. Wijzigingen; meer- en minderwerk

5.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of de inhoud van de Diensten en/of de Overeenkomst wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Recruitment Accelerator B.V.. Recruitment Accelerator B.V. zal aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van haar kan worden verlangd en hierover alsmede over de gevolgen voor de levertijd en over het honorarium en de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

5.2 Recruitment Accelerator B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Overeenkomst en/of de Diensten aan te brengen indien dat in de visie van Recruitment Accelerator B.V. leidt tot verbetering van het onderzoek. Indien Recruitment Accelerator B.V. aldus meer of minder werkzaamheden zal verrichten dan is voorzien in de Overeenkomst, zal Recruitment Accelerator B.V. hierover in overleg treden met Opdrachtgever en zullen partijen in redelijkheid aanvullende afspraken maken over de gevolgen van dergelijk meer- respectievelijk minderwerk op het overeengekomen honorarium en de overeengekomen kosten.

5.3 Door Recruitment Accelerator B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak tot het verrichten van deze aanvullende werkzaamheden kan worden toegerekend aan Recruitment Accelerator B.V.. Partijen zullen in redelijkheid afspraken maken over de hoogte van het met de aanvullende werkzaamheden gemoeide honorarium, de daaraan verbonden kosten en de gevolgen daarvan voor de levertijd.

Artikel 6. Hulppersonen

6.1 Recruitment Accelerator B.V. heeft het recht hulppersonen in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst.

6.2 Recruitment Accelerator B.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de door een hulppersoon verleende diensten indien de hulppersoon rechtstreeks door Recruitment Accelerator B.V. is ingeschakeld en betaald. Indien de hulppersoon is aangewezen door Opdrachtgever, is Recruitment Accelerator B.V. niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de diensten van de hulppersoon.

Artikel 7. Zorgvuldigheid

7.1 Recruitment Accelerator B.V. betracht bij de uitvoering van de Opdracht de van haar in redelijkheid te verwachten vakkundigheid en zorgvuldigheid. Dat neemt niet weg dat vanwege de specifieke aard van de Diensten de Onderzoeksgegevens kunnen afwijken van de schattingen die vooraf zijn gemaakt of die door Opdrachtgever werden verwacht.

Artikel 8. Levertijd; onvoorziene omstandigheden; overmacht

8.1 Recruitment Accelerator B.V. zal zich inspannen de Opdracht binnen de overeengekomen levertijd uit te voeren. Indien Recruitment Accelerator B.V. een vertraging voorziet, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

8.2 Ingeval van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van Recruitment Accelerator B.V. kan worden verwacht, heeft Recruitment Accelerator B.V. het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden, zonder dat dat leidt tot schadevergoeding.

8.3 Indien Recruitment Accelerator B.V. door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder plicht tot schadevergoeding te ontbinden.

8.4 Onder overmacht worden onder meer verstaan brand, overstroming, epidemieën, werkstaking, rellen, oproer, terrorisme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet aan Recruitment Accelerator B.V. toerekenbare tekortkomingen van haar toeleveranciers, computer- en softwarestoringen, storingen in elektriciteit, telefonie, netwerkverkeer en internetverbindingen, hacking, virusaanvallen, en voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van Recruitment Accelerator B.V. gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verder nakomt.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging; opschorting

9.1 Indien als gevolg van een oorzaak die aan Recruitment Accelerator B.V. respectievelijk Opdrachtgever kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daarover is afgesproken in de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Recruitment Accelerator B.V. respectievelijk zal Recruitment Accelerator B.V. Opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en heeft de in gebreke gestelde partij vier weken vanaf de datum van ter post bezorging van de ingebrekestelling de gelegenheid de Opdracht alsnog deugdelijk, overeenkomstig de Overeenkomst, uit te voeren.

9.2 Indien een partij het eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verder aan de beëindigende partij toekomende rechten.

9.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, ondanks ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van acht dagen, is Recruitment Accelerator B.V. gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel, ter keuze van Recruitment Accelerator B.V., de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding of garantie en onverminderd de verder aan Recruitment Accelerator B.V. toekomende rechten.

9.4 Ingeval van ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel heeft Recruitment Accelerator B.V. het recht onmiddellijke voldoening te vorderen van al hetgeen haar krachtens de Overeenkomst nog toekomt alsmede aanspraak te maken op schadevergoeding.

9.5 Tenzij sprake is van omstandigheden als genoemd in de voorgaande leden van dit artikel kan de Overeenkomst niet tussentijds door een van partijen worden opgezegd of anderszins tussentijds worden beëindigd.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Alle bedragen in Offertes en in de Overeenkomst luiden exclusief omzetbelasting.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, heeft Recruitment Accelerator B.V. het recht door haar in het kader van een Opdracht respectievelijk Overeenkomst gemaakte kosten aan Opdrachtgever door te belasten.

10.3 Alle facturen van Recruitment Accelerator B.V. zijn opeisbaar per de datum van de factuur en dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaald.

10.4 Indien een factuur niet tijdig integraal is betaald, is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever automatisch over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en heeft Recruitment Accelerator B.V. het recht vergoeding te verlangen van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250 per factuur.

10.5 Opdrachtgever dient eventuele klachten over facturen van Recruitment Accelerator B.V. binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Recruitment Accelerator B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de (juistheid en verschuldigheid van de) factuur integraal te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever zich beklaagt over een factuur heeft dat geen gevolgen voor de opeisbaarheid van de factuur noch voor de betalingstermijn daarvan.

10.6 Opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening of korting.

10.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, heeft Recruitment Accelerator B.V. het recht de door haar in een Offerte of Overeenkomst gehanteerde prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijsindexcijfer (CPI).

Artikel 11. Aansprakelijkheid; klachten

11.1 Recruitment Accelerator B.V. zal zich inspannen de aan haar verstrekte Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.

11.2 Recruitment Accelerator B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, tenzij deze het gevolg zijn van aan Recruitment Accelerator B.V. toe te rekenen nalatigheid betreffende de zorgvuldigheid waarmee de Opdracht is uitgevoerd.

11.3 Opdrachtgever dient zijn eventuele aanspraken jegens Recruitment Accelerator B.V. zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen één jaar na het ontdekken van de tekortkoming respectievelijk, indien dat eerder is, binnen één jaar nadat de Dienst is verleend schriftelijk en gemotiveerd, onder overlegging van bewijsstukken en met specificatie van het gevorderde bedrag, bij Recruitment Accelerator B.V. te melden, op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever om een vordering tegen Recruitment Accelerator B.V. in te stellen.

11.4 De aansprakelijkheid van Recruitment Accelerator B.V. is beperkt tot het honorarium dat Recruitment Accelerator B.V. voor haar Diensten in het kader van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan de tekortkoming. Indien sprake is van een deel-Opdracht in het kader van een door Recruitment Accelerator B.V. met Opdrachtgever gesloten raamovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Recruitment Accelerator B.V. beperkt tot het het honorarium dat Recruitment Accelerator B.V. voor haar diensten in het kader van de betreffende deel-Opdracht heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan de tekortkoming,

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Recruitment Accelerator B.V. voor gevolgschade en immateriële schade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de Onderzoeksgegevens door Opdrachtgever of derden, gederfde winst, geleden verlies, verlies van gegevens en verlies van zakelijke kansen.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Recruitment Accelerator B.V. tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht, de Overeenkomst en/of de door Recruitment Accelerator B.V. verleende Diensten.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten; gebruik door Opdrachtgever

12.1 Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen, zijn en blijven alle Intellectuele eigendomsrechten op een door Recruitment Accelerator B.V. gedane Offerte alsmede alle Intellectuele eigendomsrechten op de Onderzoeksgegevens en op door Recruitment Accelerator B.V. ontwikkelde onderzoeksmethoden, – modellen en –producten en op (al dan niet ingevulde) vragenlijsten, audio- en videobestanden en computerbestanden, alles in de breedste zin, het uitsluitende eigendom van Recruitment Accelerator B.V..

12.2 De Onderzoeksgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Opdrachtgever. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recruitment Accelerator B.V. mag Opdrachtgever deze niet, geheel noch gedeeltelijk, in origineel dan wel als bewerking, om niet of tegen een vergoeding, aan derden ter hand stellen of door een derde laten gebruiken, noch op welke wijze dan ook openbaar maken.

12.3 Opdrachtgever zal de Onderzoeksgegevens niet op oneigenlijke wijze gebruiken, deze niet wijzigen, verdraaien, verminken of overdrijven, noch deze onjuist of onvolledig weergeven.

12.4 In het kader van bronvermelding heeft elk van partijen het recht in marketing-/reclamemateriaal (waaronder maar niet beperkt tot de website) de andere partij op ondergeschikte wijze als dienstverlener respectievelijk Opdrachtgever te noemen. Voor het overige zijn partijen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij niet gerechtigd elkaars naam, handelsmerk, logo of slogan te gebruiken.

Artikel 13. Privacy respondenten; bescherming persoonsgegevens

13.1 Recruitment Accelerator B.V. zal, tenzij anders wordt overeengekomen, slechts gegevens over personen van Opdrachtgever ontvangen als die zijn ontdaan van op die personen te herleiden kenmerken, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc. Gegevens over personen worden door Recruitment Accelerator alleen geaccepteerd als de identiteit van die personen schuil gaat achter een personeelsnummer, dossiernummer of andere code, die alleen door Opdrachtgever tot een natuurlijk persoon is te herleiden.

13.2 Indien anders dan hetgeen in 14.1 staat wordt overeengekomen, dan zullen Recruitment Accelerator B.V. en Opdrachtgever te allen tijde de bij of krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de bij of krachtens zelfregulering voor onderzoek en statistiek ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens geldende voorschriften in acht nemen. Voorts zullen Recruitment Accelerator B.V. en Opdrachtgever te allen tijde het privacy statement van Recruitment Accelerator B.V. (op www.intelligence-group.nl/privacy-statement) in acht nemen. Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te weten: Didi van Wetten. Zij is bereikbaar via 088-730 2800 of informatiebeveiliging@intelligence-group.nl.

13.3 Recruitment Accelerator B.V. en Opdrachtgever zullen te allen tijde de privacy van de in het onderzoek te betrekken respondenten en panelleden respecteren. Opdrachtgever zal niet trachten de identiteit van respondenten en/of van de panelleden van Recruitment Accelerator B.V. te achterhalen noch zal Opdrachtgever trachten de respondenten en/of panelleden van Recruitment Accelerator B.V. op welke wijze dan ook te beïnvloeden.

13.4 Indien de Dienst (mede) inhoudt dat namen van personen en/of andere persoonsgegevens aan Recruitment Accelerator B.V. worden verstrekt met het doel die gegevens te beheren en/of te verwerken, staat Opdrachtgever er jegens Recruitment Accelerator B.V. voor in dat de betreffende personen voor zover nodig toestemming hebben gegeven tot het verstrekken van hun gegevens aan Recruitment Accelerator B.V. en dat hij krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) gerechtigd is die gegevens te verstrekken en daarbij alle voorschriften in acht heeft genomen en zal nemen. Voor zover nodig krachtens de wet- en regelgeving zullen partijen in dat geval een bewerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Recruitment Accelerator B.V. en Opdrachtgever zullen over en weer geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen zij in het kader van hun samenwerking over elkaars bedrijfsvoering, in de ruimste zin, vernemen. Dit geldt niet ten aanzien van informatie en gegevens die een partij op andere wijze dan van de wederpartij heeft verkregen noch ten aanzien van informatie die openbaar toegankelijk is.

14.2 Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting van lid 1 van dit artikel tevens opleggen aan hun ondergeschikten en aan derden die toegang krijgen tot de in lid 1 bedoelde informatie en gegevens.

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recruitment Accelerator B.V. staat het Opdrachtgever niet vrij zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met Recruitment Accelerator B.V. over te dragen aan een derde. Indien Opdrachtgever dat toch wil, kan Recruitment Accelerator B.V. voorwaarden verbinden aan haar toestemming.

15.2 Recruitment Accelerator B.V. is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan een derde. Recruitment Accelerator B.V. zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Geschillenregeling

16.1 Op deze Voorwaarden, op alle Offertes, op de Diensten alsmede op alle door Opdrachtgever en Recruitment Accelerator B.V. gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, en op al hetgeen daarmee direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Recruitment Accelerator B.V. naar aanleiding van deze Voorwaarden, Offertes, Diensten, de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Recruitment Accelerator B.V., daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten en al hetgeen daarmee direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Rotterdam.

Artikel 17 Coaching

 • Alle sessies zijn telefonisch (of via ander platform)
 • Alle tarieven zijn exclusief btw
 • Een sessie is standaard 10 minuten en kan indien gewenst maximaal een half uur duren en anders maken we graag een andere opspraak.
 • Indien een sessie minder dan 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, zal deze in rekening gebracht worden

Laatst herzien: 12 juni 2020